IMIC 2006

 

1ï ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï:

Challenges in the New Global Environment              

(IMIC 2004)

ÁèÞíá, 19 - 21 Íïåìâñßïõ 2004

äéêôõáêüò ôüðïò

ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï

ÌÜñêåôéíãê Ðñïïñéóìþí êáé ×þñùí ÄéïñãÜíùóçò Åêäçëþóåùí

(IMIC 2006)

ÁèÞíá, 9 - 11 Öåâñïõáñßïõ 2006

 

:  16/11/2006

Heliowebs