PRINTER FRIENDLY VERSION 


  

 

International Conference


Marketing Destinations and their Venues


9-11 February 2006

Athens, Greece


ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔï ðñüãñáììá ôïõ óõíåäñßïõ êáé ôï âéâëßï ôùí ðáñêôéêþí åßíáé äéáèÝóéìá óôçí áããëéêÞ óåëßäá ôïõ äéêôõáêïý ôüðïõ.


ÍÝï! 

ÅéäéêÞ Åíüôçôá: Destination Marketing Workshop
  Heliotopos Conferences
 
28, Ypsilantou str., GR-17236, Dafni-Athens, Greece
  Phone: +30 210 9730697, Fax: +30 210 9767208
  E-mail: imic2006@heliotopos.net
  Http://imic2006.conferences.gr


Go back to the regular design