PRINTER FRIENDLY VERSION 


  

 

International Conference


Marketing Destinations and their Venues


9-11 February 2006

Athens, Greece


ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇSotiris AVGOUSTIS

Assoc. Professor, Indiana Purdue University, U.S.A.

Meral KORZAY

Professor, Bogazici University, Turkey

Ãåþñãéïò ÄÑÁÊÏÐÏÕËÏÓ

Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò, Óýíäåóìïò Åëëçíéêþí Ôïõñéóôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí

Âáóßëçò ÈÅO×ÁÑÁÊÇÓ

ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò Marketing & Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò, Áêáäçìáúêüò ÄéåõèõíôÞò, Alba - Graduate Business School

Êþóôáò ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ

Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò, Heliotopos Group

Ôæßíá ÑÏÕÐÁÊÁ

Äéåõèýíïõóá Óýìâïõëïò, Focus A.E., Áèçíáúêü ÊÝíôñï Åñåõíþí

ÂáããÝëçò ÓÐÁÑÔÁËÇÓ

Åìðïñéêüò ÄéåõèõíôÞò, Ñáäéüöùíï ÓÊÁÚ 100,3

 Ìå ôç óõíåñãáóßá:

 


  Heliotopos Conferences
 
28, Ypsilantou str., GR-17236, Dafni-Athens, Greece
  Phone: +30 210 9730697, Fax: +30 210 9767208
  E-mail: imic2006@heliotopos.net
  Http://imic2006.conferences.gr


Go back to the regular design