PRINTER FRIENDLY VERSION 


  

 

International Conference


Marketing Destinations and their Venues


9-11 February 2006

Athens, Greece


ÅÊÈÅÔÅÓÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ óõíåäñßïõ ðñáãìáôïðïéçèÞêå ðáñÜëëçëç Ýêèåóç óôï öïõáãÝ ôïõ ÊÝíôñïõ Ôå÷íþí.

 

ËÉÓÔÁ ÅÊÈÅÔÙÍ


 Aegean Airlines

  Âéôáëéþôç 31, 14564 ÊçöéóéÜ, ÁèÞíá

 

 ALBA Graduate School

  Ëåùö. ÁèÞíáò & ¶ñåùò, 16671 ÂïõëéáãìÝíç, ÁèÞíá

 

 Chech Tourism

  Albertov 7/3A, Prague 12801 Chech Republic

 

 ÊôÞìá Ëáæáñßäç

  ÁäñéáíÞ, 66100 ÄñÜìá

 

 Europartners

  Ëåùöüñï Óõããñïý 101, 11745 ÁèÞíá

 

 Ðåñéïäéêü Exhibit

  Áãßïõ Êùíóôáíôßíïõ 40, 15125 Ìáñïýóé, ÁèÞíá

 

 Exporama

  Áãßïõ Êùíóôáíôßíïõ 40, 15125 Ìáñïýóé, ÁèÞíá

 

 Global Relations Coordinators

  ÂÜñíáëç 30, 15343 Áãßá ÐáñáóêåõÞ, ÁèÞíá

 

 Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý

  Ôóü÷á 7, 11521 ÁèÞíá

 

 Heliotopos Conferences

  ÕøçëÜíôïõ 28, 17236 ÄÜöíç, ÁèÞíá

 

 Hellenic Sun Editions

  Êïëþíéáò 30, 17123, Í. Óìýñíç, ÁèÞíá

 

 Hellenic Travelling

  Ðßñïíïò 51, 16341, Çëéïýðïëç, ÁèÞíá

 

 Intercatering

  28ï ÷ëì Ëåùöüñïõ ÂÜñçò - Êïñùðßïõ, 19400 Êïñùðß, ÁèÞíá

 

 Marketing Week

  ÊëåéóèÝíïõò 338, 15344, ÃÝñáêáò, ÁèÞíá

 

 MeetingGreece

  Ëåùö. Óõããñïý 44, 11743, ÁèÞíá

 

 ÌÝíïõìå ÅëëÜäá - ÅÑÔ

  Ìåóïãåßùí 136, 11526, Áã. ÐáñáóêåõÞ, ÁèÞíá

 

 Óõíåäñéáêü ÊÝíôñï ÌÞëïõ

  ÁäÜìáò, 84801 ÌÞëïò

 

 Money & Tourism

  ÐÝóôùí 24, 11362, ÁèÞíá

 

 Íïìáñ÷éáêÞ åðéôñïðÞ ôïõñéóôéêÞò ðñïâïëÞò ÊõêëÜäùí

  Ðëáôåßá Ôóéñïðßíá, 84100 Åñìïýðïëç, Óýñïò

 

 ÁíáðôõîéáêÞ Åôáéñåßá ÊõêëÜäùí

  Ðëáôåßá Ôóéñïðßíá, 84100 Åñìïýðïëç, Óýñïò

 

 Ðåñéïäéêü ÓõíÝäñéï

  ÈñÜêçò 2, 15241 Ìáñïýóé, ÁèÞíá

 

 Tourism Report

  Éïõëéáíïý 51-53, 10433, ÁèÞíá

 

 ÔïõñéóôéêÞ ÁãïñÜ

  Ëåùö. Óõããñïý 44, 11743, ÁèÞíá

 

 Travel Daily News

  Âõæáíôßïõ 7, 17121, Í. Óìýñíç, ÁèÞíá

 

 Xenia News

  3çò Óåðôåìâñßïõ, 10433 ÁèÞíá

 
  Heliotopos Conferences
 
28, Ypsilantou str., GR-17236, Dafni-Athens, Greece
  Phone: +30 210 9730697, Fax: +30 210 9767208
  E-mail: imic2006@heliotopos.net
  Http://imic2006.conferences.gr


Go back to the regular design